PROGRAM

金門 - 大金廣播電台  FM106.3  電台節目表

DJ 總覽
時段 週一 週二 週三 週四 週五 週六 週日
00:00-01:00
暗光鳥時間
暗光鳥時間
暗光鳥時間
暗光鳥時間
暗光鳥時間
暗光鳥時間
恁祖媽來了

黃越綏  

01:00-02:00
暗光鳥時間
暗光鳥時間
暗光鳥時間
暗光鳥時間
暗光鳥時間
暗光鳥時間
今夜來聽歌
02:00-03:00
咱的音樂咱ㄟ歌
咱的音樂咱ㄟ歌
咱的音樂咱ㄟ歌
咱的音樂咱ㄟ歌
咱的音樂咱ㄟ歌
咱的音樂咱ㄟ歌
今夜來聽歌
03:00-04:00
咱的音樂咱ㄟ歌
咱的音樂咱ㄟ歌
咱的音樂咱ㄟ歌
咱的音樂咱ㄟ歌
咱的音樂咱ㄟ歌
咱的音樂咱ㄟ歌
金門之夜
04:00-05:00
金門歐嗨喲
金門歐嗨喲
金門歐嗨喲
金門歐嗨喲
金門歐嗨喲
金門歐嗨喲
金門之夜
05:00-06:00
金門歐嗨喲
金門歐嗨喲
金門歐嗨喲
金門歐嗨喲
金門歐嗨喲
金門歐嗨喲
金門之夜
06:00-07:00
有閒來坐
有閒來坐
有閒來坐
有閒來坐
有閒來坐
有閒來坐
春風歌聲
07:00-08:00
有閒來坐
有閒來坐
有閒來坐
有閒來坐
有閒來坐
有閒來坐
春風歌聲
08:00-09:00
大家來約會

阿君  文心老師  

大家來約會

阿君  文心老師  

大家來約會

阿君  文心老師  

大家來約會

阿君  文心老師  

大家來約會

阿君  文心老師  

大家來約會

阿君  

快樂的假期

安琦  

09:00-10:00
大家來約會

阿君  

大家來約會

阿君  

大家來約會

阿君  

大家來約會

阿君  

大家來約會

阿君  

大家來約會

阿君  

快樂的假期

安琦  

10:00-11:00
大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

有夢上水

陳水扁  

11:00-12:00
大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

聽醫師來講

陳永興  

12:00-13:00
鄉親午安

丁榮  

鄉親午安

丁榮  

鄉親午安

丁榮  

鄉親午安

丁榮  

鄉親午安

丁榮  

鄉親午安

丁榮  

大船入港

秀線  大富  

13:00-14:00
鄉親午安

丁榮  

鄉親午安

丁榮  

鄉親午安

丁榮  

鄉親午安

丁榮  

鄉親午安

丁榮  

鄉親午安

丁榮  

大船入港

秀線  大富  

14:00-15:00
微笑來約會

安琦  文心老師  

微笑來約會

安琦  文心老師  

微笑來約會

安琦  文心老師  

微笑來約會

安琦  文心老師  

微笑來約會

安琦  文心老師  

微笑來約會

安琦  

環球列車

調禮  

15:00-16:00
微笑來約會

安琦  文心老師  

微笑來約會

安琦  文心老師  

微笑來約會

安琦  文心老師  

微笑來約會

安琦  文心老師  

微笑來約會

安琦  文心老師  

微笑來約會

安琦  

環球列車

調禮  

16:00-17:00
台灣思想起

永鴻  小鈺  

台灣思想起

永鴻  小鈺  

台灣思想起

永鴻  小鈺  

台灣思想起

永鴻  小鈺  

台灣思想起

永鴻  小鈺  

台灣思想起

永鴻  小鈺  

全國新聞

丁榮  

17:00-18:00
台灣思想起

永鴻  小鈺  

台灣思想起

永鴻  小鈺  

台灣思想起

永鴻  小鈺  

台灣思想起

永鴻  小鈺  

台灣思想起

永鴻  小鈺  

台灣思想起

永鴻  小鈺  

全國新聞

丁榮  

18:00-19:00
環球列車

調禮  品秀  

環球列車

調禮  品秀  

環球列車

調禮  品秀  

環球列車

調禮  品秀  

環球列車

調禮  品秀  

環球列車

調禮  品秀  

幸福向前走

美金  

19:00-20:00
環球列車

調禮  品秀  

環球列車

調禮  品秀  

環球列車

調禮  品秀  

環球列車

調禮  品秀  

環球列車

調禮  品秀  

環球列車

調禮  品秀  

幸福向前走

美金  

20:00-21:00
大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

台灣思想起

永鴻  小鈺  

21:00-22:00
大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

大船入港

秀線  大富  

台灣思想起

永鴻  小鈺  

22:00-23:00
快樂的暗暝
快樂的暗暝
快樂的暗暝
快樂的暗暝
快樂的暗暝
快樂的暗暝
大家來約會

阿君  文心老師  

23:00-24:00
快樂的暗暝
快樂的暗暝
快樂的暗暝
快樂的暗暝
快樂的暗暝
快樂的暗暝
大家來約會

阿君  文心老師