Facebook 經營者的話 線上收聽
回首頁 長篇愛情小說 台灣歌謠滄桑史 奇案追蹤 社會傳真 鄉土情 心情故事 笑話分享 後宮傳奇 人生舞台
項次 標題 發佈時間 點閱數 音樂
1 奇案追蹤(已配樂) 2019-06-27
0
2 法網追追追-潘明秀 2019-04-24
1
3 培林希令的命案1 2019-02-21
0
4 培林希令的命案2 2019-02-21
0
5 命案追蹤 孽緣與孽債 2019-02-21
0
6 命案追蹤 2019-02-21
0
7 法網追蹤 2019-02-21
0
8 離奇的故事-1 2018-12-19
1
9 離奇的命案-2 2018-12-19
0
10 現代傳奇故事-1 2018-12-19
1
11 現代傳奇故事-2 2018-12-19
0
12 奇案追蹤-1 2018-12-19
0
13 奇案追蹤-2(完) 2018-12-19
0
14 一個死刑犯的心聲 2018-12-19
0
15 大陸石獅冤魂 2018-12-19
0
16 離奇的命案 2018-12-19
0
17 車禍保險案件 2018-12-19
0